127 HABITATGES A THÔNEX

CONCURS

DEMANDA. Conjunt d’habitatges socials al municipi de Thônex (Suïssa) i adequació de l’espai públic adjacent. A partir d’una volumetria prefixada pel planejament, integració de 40 habitatges IEPA per gent gran amb els seus espais comunitaris vinculats, així com altres habitatges LUP i PPE d’entre 3 i 6 peces, una escola bressol, locals, despatxos i aparcament en planta subterrània.

PROPOSTA. En previsió a la transformació de l’Av. Thônex en un eix principal del sistema d’espais verds, els usos en planta baixa es distribueixen segons la jerarquia de carrers, buscant la permeabilitat dels espais i la preservació de l’arbrat existent. Amb la voluntat d’afavorir la diversitat tipològica i la barreja social, els habitatges es distribueixen segons criteris funcionals -relacionant-los amb els usos en planta baixa- i de confort ambiental. Totes les tipologies tenen terrassa pròpia i totes les peces són exteriors. Una doble pell exterior que combina lames de fusta i tractament vegetal millora el funcionament energètic.