CREIXEMENT URBÀ A LES COLÒNIES INDUSTRIALS. ECOBARRIOS 06

CONCURS (MENCIÓ)

DEMANDA. Concurs d’idees per transformar els sistemes de creixements urbanístics actuals en models més sostenibles amb el medi ambient.

PROPOSTA. Proposta de sistema de creixement urbà alternatiu al tradicional, formant una unitat episòdica però continua, una estructura paral·lela i transversal a l’actual model polític de l’actual creixement dels municipis, que és en masses casos, autònom i independent, a la realitat a la que es circumscriu. El projecte es troba inscrit dins del marc actual del Pla director urbanístic de les Colònies del Llobregat i del Parc fluvial del Llobregat, com a unitat paisatgística vertebradora del projecte.
Preservació del vincle tradicional entre forma urbana, paisatge i societat, entesa com un valor patrimonial en extinció. Nova distribució per adequar una realitat industrial als nous temps, considerant la diversitat i multiplicitat dels agents i relacions socioeconòmiques un valor positiu per qualsevol estructura urbana.