400.000 HABITAGES A CATALUNYA

CONCURS (MENCIÓ)

DEMANDA. Proposta de creixement urbà amb una baixa densitat (0,12 m²/m²)

PROPOSTA. Sobre una densitat mínima exigida, similar a la d’una ciutat jardí, el projecte busca la creació d’un entorn urbà sobre una base agrícola prèvia.
Primera reparcel·lació sobre la base de l’estructura agrícola preexistent, distribuïda seguint criteris racionals de regadiu. Conseqüència directe és l’acceptació del jornal (àrea màxima de conreu diari) com a dimensió projectual. És una mesura relativa i topològica, preservada des de l’herència agrícola de la parcel·la.
Concreció del sistema, entès com a unitat morfològica. Tres escales de treball: radical, unitat i sistema, són pensades per definir un estat base del sistema que permeti un creixement posterior controlat, facilitant eines de gestió.
El sistema es pretén flexible i modificable en el temps, matisant la seva estructura segons les necessitats. Primer, sostenint-se a través d’un petit viari secundari d’Amposta, després desenvolupant-se i expandint les unitats, i després incorporant-se a la corona urbana d’Amposta i ampliant-se més enllà dels límits de la parcel·la. El límit màxim abstracte és tota aquella parcel·la agrària annexa a una població.