COBERTA A PARETS DEL VALLÈS

1er PREMI licitació pública
‘Procesos arquitectónicos 2014′: Diploma i exposició del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)
Premis FAD 2016: Projecte seleccionat

DEMANDA. El concurs públic consistia en cobrir i millorar les instal·lacions esportives existents de Can Butjosa a Parets del Vallès: la pista, els accessos i el perímetre de la parcel·la per aprofitar-les com a equipament.

PROPOSTA. El projecte ha estat concebut com un conjunt unitari, formal i estructuralment. Donada la seva condició d’edifici-marquesina, s’ha optat per una opció que cerca a l’entorn les respostes funcionals i volumètriques del projecte.

1. La decisió inicial de realitzar l’estructura pel cobriment de la pista amb un sistema de pòrtics de grans llums d’estructura metàl·lica prefabricada a taller, a fi de reduir el temps d’execució en obra.
2. Un gran pòrtic transversal, a la façana que s’encara al CEIP existent, permet estintolar un de cada dos pòrtics principals, donant un aspecte característic del cobriment, i permetent reduir sensiblement la massa i cost de l’estructura.
3. La relació amb les preexistències de l’entorn: una pineda fantàstica situada a l’extrem nord-est del pati; la relació obligada amb els actuals vestidors, tant d’accessibilitat com formal; una lleugera disposició elevada de la zona de joc respecte a l’entorn immediat i el pati del CEIP Pompeu Fabra, li confereixen, conjuntament amb la inflexió urbana del carrer de la Salut, una presència urbana significada, tant pel seu ús com pel paisatge urbà on es troba.