ESPAI PÚBLIC MECAPLAUTO

DEMANDA. Redacció del projecte executiu de la urbanització de l’antic solar Mecaplauto i arranjament de la mitgera, al xamfrà entre els carrers Aragó i Lepant, al Districte de l’Eixample de Barcelona. L’encàrrec parteix d’un avantprojecte realitzat pel mateix Ajuntament i consensuat amb els veïns, que reclamen un espai pel barri, de marcat caràcter introspectiu i aïllat dels fluxos turístics i del soroll dels carrers i espais adjacents.

PROPOSTA. Partint de les premisses definides, la proposta intenta articular totes les demanes veïnals amb els requeriments tècnics i qualitatius de l’espai urbà.

En primer lloc, es defineix l’escala urbana: s’eixampla la vorera del carrer Aragó i es dóna continuïtat als elements urbans i de vegetació existent, a fi d’afavorir una lectura de conjunt entre el nou espai i el seu entorn, determinat per la veïna plaça de la Hispanitat.En segon lloc, es defineix un perímetre clar a través d’uns parterres verds amb arbrat i arbustiva densa. La col·locació dels tres accessos té un doble objectiu: deprimir la plaça per garantir un recorregut accessible, i desvincular les circulacions interiors dels recorreguts naturals de la ciutat. D’aquesta manera s’aconsegueix, una zona recollida i aïllada, tal com demanaven els veïns.

El paper de la vegetació és destacat, ja que no només actua de filtre visual i acústic, sinó que s’estableix com a teló de fons de l’espai interior, equipat amb mobiliari pels diferents usos demanats. La varietat cromàtica i temporal de la floració, tant d’arbrat com d’arbustiva, garanteix un espai viu a nivell visual i olfactiu. Quant a pavimentació, s’intenta aconseguir la màxima superfície drenant mitjançant sauló, tot deixant els recorreguts accessibles pavimentats amb formigó acolorit, distingint-lo de l’àmbit de vorera.

La intervenció a la mitgera es limita a la seva consolidació constructiva.