HABITATGES HPO A GAVÀ

DEMANDA.
Concurs per a la construcció d’una promoció de tres edificis amb 124 habitatges de protecció oficial a la parcel•la B2.1 del sector del pla de ponent, al municipi de Sant Just de Barcelona.

PROPOSTA.
El projecte es troba al límit occidental del Parc Natural del Garraf en l’encontre amb el nucli urbà del municipi. L’ordenació planejada emfatitza dos recorreguts a preservar. El primer, ascendent, connecta el carrer de Manel Carrasco i Formiguera amb el Cim del Calamot. El segon, en sentit ortogonal, és un recorregut de vianants connectant dues zones verdes properes. Cinc grans superfícies construïdes fragmenten la trobada amb la planta baixa, destinades a comercial i vestíbuls residencials, en relació a les circulacions descrites. El pati interior d’illa, a més d’ésser un espai de repòs i reunió per als usuaris és un espai de trànsit per als ciutadans del municipi. El principal objectiu és consolidar aquest fragment urbà i oferir uns habitatges integrats al bell mig d’un espai ecològic i paisatgístic de màxim interès

El primer objectiu dels habitatges és maximitzar els recursos arquitectònics per formar un hàbitat flexible i mutable en el temps, adaptat als requeriments de les unitats familiars modernes. Els elements separadors d’estances són mòbils i s’independitzen dels parament de façana per esdevenir autònoms. Els espais podran agregar-se o segregar-se a estances annexes per formar espais singulars amb usos no contemplats a l’inici. Es disposen targes superiors d’il•luminació i ventilació cap al pati. El tipus proposat és simple i eficient, de gran versatilitat, distribuït en franges concatenades segons els usos.

L’agregació tipològica s’ha dissenyat per afavorir la mixtió d’usuaris a l’ordenació i la seva interrelació dins de les circulacions i espais comuns de l’edifici. Els habitatges es distribueix en dos franges paral•leles en façanes oposades i una circulació central interior, amb una escala per bloc d’habitatges. La fissura central que recorre l’edificació és un gran distribuïdor en alçada que permet l’accés als habitatges, però també la ventilació de les zones humides i oferir un espai sense la perspectiva oclusiva del distribuïdor central tancat.