REFORMA HABITATGE TORRENT DE LES FLORS

DEMANDA.
Projecte per a la reforma integral d’un habitatge adaptant-lo als usos dels nous propietaris.

PROPOSTA.
La configuració tradicional de l’habitatge, amb una terrassa que es troba a una cota superior que minora dràsticament l’assolellament de l’interior i una compartimentació molt estricta i oclusiva, va portar a plantejar una operació de reforma i condicionament integral; transformant un habitatge obscur i segregat en una llar oberta i heterodoxa, on les visuals permeten perllongar i difuminar els límits tradicionals dels espais de l’habitatge.
Per complementar l’operació d’obertura, s’ha treballat els acabats i encontres materials com una estratègia general uniformadora. Les targes de vidre superiors que impedeixen l’oclusió perspectiva dels límits, l’eliminació del fals sostre, per poder veure la configuració original de revoltons ceràmics i bigues de fusta i el paviment són caràcteristiques fonamentals del projecte. El paviment és un element indispensable per dotar de continuïtat a les circulacions i espais oberts de l’habitatge. A la zona inferior, s’ha utilitzat rajola hidràulica contemporània hexagonal, en una combinació cromàtica de dos colors (blau marí i marró argilós) sobre fons blanc que inclou cinc combinacions: tres d’elles homogènies (cambres i perímetre) i dues d’elles amb peces eminentment blanques amb un triangle asimètric acolorit. Amb aquest repertori es dóna resposta a tot el conjunt, permetent de manera simultània una lectura homogènia del paviment, però dotant de personalitat singular cromàtica a cada un dels espais.

NUCLI CENTRAL
El nucli central de l’habitatge és un element capital del projecte de reforma: s’estableix com un element autònom i lliure en la distribució i permet organitzar els espais i distribucions a partir de la seva posició i configuració. Al seu interior acull un programa de bany complert i zona de safareig i, a la vegada, articula les estances i circulacions entre elles a tot l’habitatge. És una estructura de forta presència material, definida per un revestiment continu de contraxapat de bedoll, amb una composició oberta i flexible, adaptada a tots els requeriments i usos que se li demana.
Segons aquests usos i seguint el recorregut perimetral, el nucli serveix a tots els espais de manera singular a través de l’arquitectura.