(la)baula: peça en forma d’anella que, enllaçada amb altres similars, forma una cadena.

labaula és una cooperativa d’arquitectes amb trajectòries professionals diverses que han decidit cooperar i sumar esforços per construir un projecte comú amb una metodologia de treball horitzontal.

El camp de treball de labaula consisteix en projectes d’edificació, rehabilitació, disseny industrial, urbanisme, espais públics, escenografia i espais efímers. Encarem els treballs amb idèntica dedicació i esforç, i amb independència de les seves dimensions o característiques. Aquests són entesos sempre com un espai de debat on s’incorporen col·laboradors d’altres disciplines per enriquir les perspectives pròpies.

labaula neix de la nostra il·lusió i inquietud per intentar fomentar la qualitat, el rigor i la responsabilitat en la nostra feina. Esperem poder ser una plataforma des d’on seguir treballant en aquesta direcció.

socis: Esteve Solà Saura arquitecte | Bernat Hernández Sàbat arquitecte | Marcos Alloza Fernández arquitecte | Mariana Echeverría Pérez-Montero arquitecta | Sergi González Benedi arquitecte.

antics socis: Maria Pauner de Moragas arquitecta | Francesc Brugarolas Padrós arquitecte | Matteo Origoni Steiner arquitecte 

(la)baula: a piece in the shape of a ring that, laced with similar ones, forms a chain.

labaula is a cooperative of architects with diverse professional backgrounds who have decided to cooperate and join forces to build a common project within a horizontal work methodology.

The field of work of labaula consists on designing projects of building, rehabilitation, industrial design, urban planning, public spaces, scenography and ephemeral spaces. We approach the work with identical dedication and effort, regardless of its dimensions or characteristics. These works are always understood as a space for debate where collaborators from other disciplines join to enrich our own perspectives.

labaula is born of our enthusiasm and concern to try to promote quality, rigor and responsibility in our work. We expect to be a platform from which to continue working in this direction.

han col·laborat: Llorenç Mestre, arquitecte  | Florencia Talmón, disenyadora industrial (2019)

Beatriz Ariño, aparelladora i estudiant  | Anna Niubó, estudiant | Karol López, estudiant  | Albert Crespo, estudiant  | Maurici Martínez, estudiant  | Anna Pardo, estudiant  | Rosa Llinàs, estudiant  | Andrea Adorno, estudiant